زبانه لیست نمودارها بتفکیک

از آنجا که کنار هم قرار گرفتن یکصدو بیست هشت نمودار با تفکیک های معنی دار دچار سردرگمی کاربران می شده است - و از آنجا که در طراحی این نرم افزار مدیران محترم آموزشی و اجرایی که دغدغه کیفیت بخشی آموزشی را داشته اند، مد نظر قرار گرفته اند- (توسط برنامه نویس) تصمیم گرفته شد دو بخش به مجموعه عناوین نمودارها اضافه شود که عبارتند از:
1-قسمت تفکیک نمودارها
2- توضیحات و تصاویر شماتیک
در این قسمت یعنی لیست نمودارها به تفکیک، که از پایین به بالا جریان پیدا می کند، ابتدا یکی از چهار بُعد تفکیک نمودارها را انتخاب می کنیم، یعنی تعیین می کنیم سطح نخست تفکیک نمودار (میانگین نمرات یا درصد قبولی) بر اساس چه اجزایی باشد؛ در این قسمت می توانید آزمون ها، کلاس ها، درس ها، دبیران را انتخاب کنید، سپس روی دکمه کشیده قـــــرمز رنگ بالا کلیک می کنیم، تا سطح دوم تفکیک به نمایش گذاشته شود، چون اولین بُعد را انتخاب کرده ایم، در این قسمت 3 بُعد وجود دارد که با یکی از آنها انتخاب شود، اگر کار تفکیک را به همان شکلی که قبلا انجام داده ایم در این قسمت ادامه دهید به انتخاب سطح سوم تفکیک با دو بُعد تفکیکی خواهیم رسید.
در طول تفکیک می توانید در هر جا که خواستید یکی از انواع نمودارهای میانگین نمرات یا درصد قبولی را در سطح تفکیک مورد نظر با انتخاب اجزای مربوطه چاپ و یا استخراج(تولید فایل PDF) کنید.
همزمان عبارت پایین همین قسمت تعداد نمودارهای در دسترس در سطح تفکیک انتخاب شده را تعیین می کند.
در اینجا به زبانه توضیحات و تصاویر شماتیک به عنوان عواملی که موجب کاهش سردرگمی خواهند شد اشاره می کنیم و در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.


سایر لینک ها:

زبانه گزارش و نمودار

زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: تحلیل نتایج آزمون نوبت جاری (یک آزمون)

زبانه گزارش و نمودارها نمودارها:   تحلیل و مقایسه چند نوبت آزمون

زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای مقایسه آزمون ها: :توضیحات
زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای مقایسه آزمون ها: :انتخاب اجزای گزارش یا نمودار
زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای مقایسه آزمون ها: :لیست تمام نمودارها
زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای مقایسه آزمون ها: :لیست نمودارها به تفکیک

زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: یک نوبت آزمون ( آزمون جاری )

زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: یک نوبت آزمون ( آزمون جاری ):تحلیل نوبت آزمون جاری ماهکار

زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: یک نوبت آزمون ( آزمون جاری ): : انتخاب اجزای گزارش یا نمودار
زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: یک نوبت آزمون ( آزمون جاری ): : لیست تمام نمودارها
زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: یک نوبت آزمون ( آزمون جاری ): : لیست نمودارها به تفکیک