نمونه گزارشات تحلیل نوبت های آزمون متعدد نرم افزار کارنامه ماهانه

مدل گزارش: ویژه تحلیل و مقایسه نوبت های آزمون متعدد

(برخی از لیست ها و کارنامه ها خود دارای اطلاعات آماری متنوعی هستند که می توانند به عنوان گزارشی مورد استفاده واقع شوند

در این بین می توان به لیست نمرات 12 نمره ای با نمره و نشانگر در بخش لیست های نمره اشاره نمود.)

گزارش مقایسه نتایج (کلاس) ها در آزمون های مختلف:

         این گزارش به منظور ارائه میانگین نمرات کلاس و درصدقبولی کلاس تهیه شده است، معیار درصدقبولی دانش آموزان نمره قبولی دروس است، که این نمره را می توانید برای برخی از دروس تغییر دهید، یعنی می تواند نمره قبولی بیش از 10 تعریف شود، اینکار در بخش کلاسبندی (کلاسبندی دستی و از طریق دکمه مربوطه) امکانپذیر است.


 

گزارش مقایسه نتایج (کلاس) ها در آزمون های مختلف به تفکیک درس و دبیر:

         این گزارش به منظور ارائه میانگین نمرات دبیران/ دروس/کلاس ها و به تفکیک دبیران با ارائه نتایج تجمیعی در پایان هر تفکیک و ارائه اطلاعاتی از نتایج بدست آمده در نوبت های آزمون پیاپی تهیه شده است، که می تواند به عنوان گزارشی از نحوه رشد یا افت تحصیلی برای دبیران مورد توجه واقع شود.


 

گزارش مقایسه نتایج (درس) ها در آزمون های مختلف:

         این گزارش به منظور ارائه میانگین نمرات دروس در نوبت های آزمون پیاپی تهیه شده است، که می تواند به عنوان گزارشی از نحوه رشد یا افت تحصیلی برای مدیران آموزشی مورد توجه واقع شود.


 

گزارش مقایسه نتایج (درس) ها در آزمون های مختلف به تفکیک دبیر:

         این گزارش به منظور ارائه میانگین نمرات دبیران/ دروس/کلاس ها و به تفکیک دبیران با ارائه نتایج تجمیعی در پایان هر تفکیک و ارائه اطلاعاتی از نتایج بدست آمده در نوبت های آزمون پیاپی تهیه شده است، که می تواند به عنوان گزارشی از نحوه رشد یا افت تحصیلی برای دبیران مورد توجه واقع شود.


 

گزارش مقایسه معدل دانش آموزان (کلاس) در آزمون های مختلف:

         این گزارش به منظور ارائه میانگین نمرات دانش آموزان در نوبت های آزمون پیاپی تهیه شده است، که می تواند به عنوان گزارشی از نحوه رشد یا افت تحصیلی برای مدیران آموزشی مورد توجه واقع شود.

 

گزارش مقایسه رتبه کلاسی معدل دانش آموزان (کلاس) در آزمون های مختلف:

         این گزارش به منظور ارائه رتبه کلاسی معدل دانش آموزان در نوبت های آزمون پیاپی تهیه شده است، که می تواند به عنوان گزارشی از نحوه رشد یا افت تحصیلی برای مدیران آموزشی مورد توجه واقع شود.


 

گزارش مقایسه نتایج (دبیر)ان در آزمون های مختلف:

         این گزارش به منظور ارائه میانگین نمرات دبیران در نوبت های آزمون پیاپی تهیه شده است، که می تواند به عنوان گزارشی از نحوه رشد یا افت تحصیلی برای مدیران آموزشی مورد توجه واقع شود.


 

گزارش مقایسه نتایج (دبیر)ان در آزمون های مختلف به تفکیک درس:

         این گزارش به منظور ارائه میانگین نمرات دبیران/ دروس/کلاس ها و به تفکیک دبیران با ارائه نتایج تجمیعی در پایان هر تفکیک و ارائه اطلاعاتی از نتایج بدست آمده در نوبت های آزمون پیاپی تهیه شده است، که می تواند به عنوان گزارشی از نحوه رشد یا افت تحصیلی برای مدیران آموزشی مورد توجه واقع شود.