زبانه لیست تمام نمودارها

تمام نمودارها را می توانید در یکجا با هم ببینید، البته شاید این بخش قدری هم گیج کننده باشد چون تمام نمودارها با ظرافت هایی که دارند در کنار هم بی معنی تر هم خواهند بود(به همین دلیل زبانه نمودارهای تفکیکی در این نرم افزار ایجاد شده است)، اما اگر شما در جمعبندی حرفه ای خود به گزارشی علاقمند شده اید می توانید از طریق این لیست مستقیما و بدون تفکیک، نمودار مد نظر خود را اجرا کنید.
نکات قابل توجه در این لیست به شرح زیر است:
مثلا عبارت نمودار میانگین نمرات آزمون/ (کلاس)/ درس/دبیر: یعنی در این نمودار سطوح تفکیک از آزمون شروع می شود و تا دبیر ادامه می یابد. اجزای گزارش نیز بر اساس کلاس قابل انتخاب هستند. در عناوین نمودارها عباراتی که داخل پرانتز() هستند یعنی قدرت انتخاب اجزای آنها وجود خواهد داشت، این بدین معنی است که می توان هر جزء را در صفحه جداگانه ای چاپ کرد.
*در نرم افزار غیر فعال نمی توانید جزئی را انتخاب کنید، چون اجزا فقط بمنظور نمایش کارائی نرم افزار به صورت تصادفی انتخاب خواهند شد.
*از آنجا که عبارات نمودارها در کنار هم موجب سردرگمی نیز می شده است، تصمیم گرفتیم بخشی را به نمودارها اضافه کنیم که در قسمت بعد به آن خواهیم پرداخت.


لیست عناوین تمام گزارش ها و نمودارها:
بعد از لیست نمودارها و گزارشات شرح آنها در زیر دیده می شود.
نمودارها برای یک آزمون و هم برای مقایسه چند آزمون دارای عناوین زیر هستند
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (کلاس)
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (کلاس) / درس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (کلاس) / درس / دبیر
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (کلاس) / دبیر
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (کلاس) / دبیر / درس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (درس)
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (درس) / کلاس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (درس) / کلاس / دبیر
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (درس) / دبیر
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (درس) / دبیر / کلاس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (دبیر)
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (دبیر) / کلاس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (دبیر) / کلاس / درس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (دبیر) / درس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (دبیر) / درس / کلاس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس)
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / آزمون
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / آزمون / درس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / آزمون / درس / دبیر
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / آزمون / دبیر
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / آزمون / دبیر / درس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / درس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / درس / آزمون
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / درس / آزمون / دبیر
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / درس / دبیر
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / درس / دبیر / آزمون
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / دبیر
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / دبیر / آزمون
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / دبیر / آزمون / درس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / دبیر / درس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / دبیر / درس / آزمون
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس)
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس) / آزمون
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس) / آزمون / کلاس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس) / آزمون / کلاس / دبیر
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس) / آزمون / دبیر
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس) / آزمون / دبیر / کلاس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس) / کلاس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس) / کلاس / آزمون
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس) / کلاس / آزمون / دبیر
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس) / کلاس / دبیر
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس) / کلاس / دبیر / آزمون
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس) / دبیر
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس) / دبیر / آزمون
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس) / دبیر / آزمون / کلاس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس) / دبیر / کلاس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (درس) / دبیر / کلاس / آزمون
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر)
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر) / آزمون
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر) / آزمون / کلاس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر) / آزمون / کلاس / درس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر) / آزمون / درس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر) / آزمون / درس / کلاس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر) / کلاس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر) / کلاس / آزمون
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر) / کلاس / آزمون / درس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر) / کلاس / درس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر) / کلاس / درس / آزمون
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر) / درس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر) / درس / آزمون
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر) / درس / آزمون / کلاس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر) / درس / کلاس
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (دبیر) / درس / کلاس / آزمون مودار درصد قبولی بتفکیک آزمون
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (کلاس)
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (کلاس) / درس
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (کلاس) / درس / دبیر
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (کلاس) / دبیر
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (کلاس) / دبیر / درس
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (درس)
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (درس) / کلاس
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (درس) / کلاس / دبیر
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (درس) / دبیر
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (درس) / دبیر / کلاس
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (دبیر)
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (دبیر) / کلاس
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (دبیر) / کلاس / درس
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (دبیر) / درس
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (دبیر) / درس / کلاس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس)
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس) / آزمون
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس) / آزمون / درس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس) / آزمون / درس / دبیر
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس) / آزمون / دبیر
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس) / آزمون / دبیر / درس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس) / درس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس) / درس / آزمون
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس) / درس / آزمون / دبیر
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس) / درس / دبیر
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس) / درس / دبیر / آزمون
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس) / دبیر
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس) / دبیر / آزمون
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس) / دبیر / آزمون / درس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس) / دبیر / درس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (کلاس) / دبیر / درس / آزمون
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس)
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس) / آزمون
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس) / آزمون / کلاس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس) / آزمون / کلاس / دبیر
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس) / آزمون / دبیر
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس) / آزمون / دبیر / کلاس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس) / کلاس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس) / کلاس / آزمون
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس) / کلاس / آزمون / دبیر
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس) / کلاس / دبیر
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس) / کلاس / دبیر / آزمون
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس) / دبیر
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس) / دبیر / آزمون
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس) / دبیر / آزمون / کلاس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس) / دبیر / کلاس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (درس) / دبیر / کلاس / آزمون
نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر)
نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر) / آزمون
نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر) / آزمون / کلاس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر) / آزمون / کلاس / درس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر) / آزمون / درس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر) / آزمون / درس / کلاس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر) / کلاس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر) / کلاس / آزمون
نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر) / کلاس / آزمون / درس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر) / کلاس / درس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر) / کلاس / درس / آزمون
نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر) / درس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر) / درس / آزمون
نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر) / درس / آزمون / کلاس
نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر) / درس / کلاس
نمودار درصد قبولی بتفکیک دبیر / درس / کلاس / آزمون گزارش مقایسه نتایج (کلاس) ها در آزمون های مختلف
گزارش مقایسه نتایج (کلاس) ها در آزمون های مختلف به تفکیک درس و دبیر
گزارش نتایج (کلاس) ها در آزمون جاری
گزارش مقایسه نتایج (درس) ها در آزمون های مختلف
گزارش نتایج (درس) ها در آزمون جاری
گزارش مقایسه نتایج (درس) ها در آزمون های مختلف به تفکیک دبیر
گزارش مقایسه معدل دانش آموزان (کلاس) در آزمون های مختلف
گزارش رتبه معدل دانش آموزان (کلاس) در آزمون جاری
گزارش مقایسه رتبه دانش آموزان (کلاس) در آزمون های مختلف
گزارش مقایسه نتایج (دبیر)ان در آزمون های مختلف
گزارش مقایسه نتایج (دبیر)ان در آزمون های مختلف به تفکیک درس
گزارش نتایج (دبیر)ان در آزمون جاریبرخی از شرح کاربرد نمودارها و گزارشات یک و چند نوبت آزمون:
توجه داشته باشید آنچه که در زیر به صورت پیاپی و زیر هم آمده است شاید، در نگاه اول گیج کننده باشد اما وقتی در نرم افزار هنگام تولید و تحلیل یک نمودار و یک گزارش ارائه شود، بسیار جلوه خواهد کرد.


برخی از شرح کاربرد نمودارها در پایین آورده شده است:
نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون:
کاربرد نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور نمایش ستونی مقدار نمایش میانگین مجموع و بدون تفکیک نمرات دانش آموزان در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا بیست می باشد، کاربرد دیگر این نمودار، در حالت استفاده برای مقایسه دو یا چند نوبت آزمون، بمنظور نمایش میانگین مجموع و بدون تفکیک نمرات دانش آموزان دو یا چند نوبت آزمون می باشد، که در این مورد استفاده از این نمودار نیز صرفا نمایش میانگین مجموع و بدون تفکیک نمرات دانش آموزان دو یا چند نوبت آزمون در کنار هم مورد به نمایش گذاشته خواهد شد، که در این حالت انتخاب تعداد نوبت های آزمون بیشتر پیچیدگی نمودار را افزایش خواهد داد، لذا بهتر است نوبت های آزمون کمتری را انتخاب کنید

نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (کلاس) :
کاربرد نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (کلاس) در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور مقایسه میانگین نمرات کلاس(های) انتخاب شده در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا بیست می باشد، با توجه به اینکه تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) بیشتر موجب درهمی نمودار میشود، بهتر است اجزای کمتری را انتخاب کنید؛ کاربرد دیگر این نمودار، در حالت استفاده برای مقایسه دو یا چند نوبت آزمون، بمنظور مقایسه میانگین مجموع و بدون تفکیک نمرات کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون می باشد، که در این مورد استفاده از این نمودار نیز مقایسه میانگین نمرات کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون در کنار هم مورد به نمایش گذاشته خواهد شد، که در این حالت افزایش تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) موجب درهمی نمودار میشود، انتخاب تعداد نوبت های آزمون بیشتر پیچیدگی نمودار را افزایش خواهد داد، لذا بهتر است نوبت های آزمون کمتری را انتخاب کنید

نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (کلاس) / درس:
کاربرد نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (کلاس) / درس در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور مقایسه میانگین نمرات دروس ارائه شده در کلاس(های) انتخاب شده در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا بیست می باشد، با توجه به اینکه تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) بیشتر موجب درهمی نمودار میشود، بهتر است اجزای کمتری را انتخاب کنید؛ قابل توجه است که نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( عنوان کلاس ها ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد. کاربرد دیگر این نمودار، در حالت استفاده برای مقایسه دو یا چند نوبت آزمون، بمنظور مقایسه میانگین مجموع و بدون تفکیک نمرات درس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون می باشد، که در این مورد استفاده از این نمودار نیز مقایسه میانگین نمرات دروس ارائه شده در کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون در کنار هم مورد به نمایش گذاشته خواهد شد، که در این حالت افزایش تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) موجب درهمی نمودار میشود، انتخاب تعداد نوبت های آزمون بیشتر پیچیدگی نمودار را افزایش خواهد داد، لذا بهتر است نوبت های آزمون کمتری را انتخاب کنید تاکید می شود نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( عنوان کلاس ها ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد.

نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (کلاس) / درس / دبیر:
کاربرد نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (کلاس) / درس / دبیر در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور مقایسه میانگین نمرات دبیران و دروس ارائه شده در کلاس(های) انتخاب شده در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا بیست می باشد، با توجه به اینکه تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) بیشتر موجب درهمی نمودار میشود، بهتر است اجزای کمتری را انتخاب کنید؛ قابل توجه است که نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( عنوان کلاس ها ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد. کاربرد دیگر این نمودار، در حالت استفاده برای مقایسه دو یا چند نوبت آزمون، بمنظور مقایسه میانگین مجموع و بدون تفکیک نمرات دبیر(ان) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون می باشد، که در این مورد استفاده از این نمودار نیز مقایسه میانگین نمرات دبیران و دروس ارائه شده در کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون در کنار هم مورد به نمایش گذاشته خواهد شد، که در این حالت افزایش تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) موجب درهمی نمودار میشود، انتخاب تعداد نوبت های آزمون بیشتر پیچیدگی نمودار را افزایش خواهد داد، لذا بهتر است نوبت های آزمون کمتری را انتخاب کنید تاکید می شود نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( عنوان کلاس ها ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد.

نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (کلاس) / دبیر:
کاربرد نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (کلاس) / دبیر در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور مقایسه میانگین نمرات دبیران مدرس در کلاس(های) انتخاب شده در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا بیست می باشد، با توجه به اینکه تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) بیشتر موجب درهمی نمودار میشود، بهتر است اجزای کمتری را انتخاب کنید؛ قابل توجه است که نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( عنوان کلاس ها ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد. کاربرد دیگر این نمودار، در حالت استفاده برای مقایسه دو یا چند نوبت آزمون، بمنظور مقایسه میانگین نمرات دبیران مدرس در کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون می باشد، که در این مورد استفاده از این نمودار نیز مقایسه میانگین نمرات دبیران مدرس در کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون در کنار هم مورد به نمایش گذاشته خواهد شد، که در این حالت افزایش تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) موجب درهمی نمودار میشود، انتخاب تعداد نوبت های آزمون بیشتر پیچیدگی نمودار را افزایش خواهد داد، لذا بهتر است نوبت های آزمون کمتری را انتخاب کنید تاکید می شود نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( عنوان کلاس ها ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد.
............................................
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / آزمون:
کاربرد نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / آزمون در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور مقایسه میانگین نمرات کلاس(های) انتخاب شده در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا بیست می باشد، با توجه به اینکه اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) در این گزارش هریک در صفحه ای جداگانه ارائه می گردد، کثرت انتخاب اجزا موجب درهمی نمودار نخواهد شد، علت طراحی این نمودار به همین جهت بوده است؛ کاربرد دیگر این نمودار، در حالت استفاده برای مقایسه دو یا چند نوبت آزمون، بمنظور مقایسه میانگین نمرات کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون می باشد، که در این مورد استفاده از این نمودار نیز مقایسه میانگین نمرات کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون در کنار هم مورد به نمایش گذاشته خواهد شد، که در این حالت افزایش تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) موجب درهمی نمودار نخواهد شد، لیکن انتخاب تعداد نوبت های آزمون بیشتر پیچیدگی نمودار را افزایش خواهد داد، لذا بهتر است نوبت های آزمون کمتری را انتخاب کن
............................................
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / آزمون / درس:
کاربرد نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / آزمون / درس در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور مقایسه میانگین نمرات دروس ارائه شده در نوبت(های) آزمون و کلاس(های) انتخاب شده در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا بیست می باشد، با توجه به اینکه اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) در این گزارش هریک در صفحه ای جداگانه ارائه می گردد، کثرت انتخاب اجزا موجب درهمی نمودار نخواهد شد، علت طراحی این نمودار به همین جهت بوده است؛ قابل توجه است که نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( عنوان کلاس ها ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد. کاربرد دیگر این نمودار، در حالت استفاده برای مقایسه دو یا چند نوبت آزمون، بمنظور مقایسه میانگین نمرات دروس ارائه شده در نوبت(های) آزمون و کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون می باشد، که در این مورد استفاده از این نمودار نیز مقایسه میانگین نمرات دروس ارائه شده در نوبت(های) آزمون و کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون در کنار هم مورد به نمایش گذاشته خواهد شد، که در این حالت افزایش تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) موجب درهمی نمودار نخواهد شد، لیکن انتخاب تعداد نوبت های آزمون بیشتر پیچیدگی نمودار را افزایش خواهد داد، لذا بهتر است نوبت های آزمون کمتری را انتخاب کنید تاکید می شود نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( عنوان کلاس ها ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد.
.............................
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / درس / دبیر:
کاربرد نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / درس / دبیر در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور مقایسه میانگین نمرات دروس ارائه شده و دبیران ارائه کننده در نوبت(های) آزمون بتفکیک کلاس(های) انتخاب شده در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا بیست می باشد، با توجه به اینکه اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) در این گزارش هریک در صفحه ای جداگانه ارائه می گردد، کثرت انتخاب اجزا موجب درهمی نمودار نخواهد شد، علت طراحی این نمودار به همین جهت بوده است؛ قابل توجه است که نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( عنوان کلاس ها ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد. کاربرد دیگر این نمودار، در حالت استفاده برای مقایسه دو یا چند نوبت آزمون، بمنظور مقایسه میانگین نمرات دروس ارائه شده و دبیران ارائه کننده در نوبت(های) آزمون بتفکیک کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون می باشد، که در این مورد استفاده از این نمودار نیز مقایسه میانگین نمرات دروس ارائه شده و دبیران ارائه کننده در نوبت(های) آزمون بتفکیک کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون در کنار هم مورد به نمایش گذاشته خواهد شد، که در این حالت افزایش تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) موجب درهمی نمودار نخواهد شد، لیکن انتخاب تعداد نوبت های آزمون بیشتر پیچیدگی نمودار را افزایش خواهد داد، لذا بهتر است نوبت های آزمون کمتری را انتخاب کنید تاکید می شود نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( عنوان کلاس ها ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد.
..................................
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / درس / دبیر / آزمون:
کاربرد نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / درس / دبیر / آزمون در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور مقایسه میانگین نمرات آزمون (ها)، دروس ارائه شده و دبیران ارائه کننده، بتفکیک کلاس(های) انتخاب شده در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا بیست می باشد، با توجه به اینکه اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) در این گزارش هریک در صفحه ای جداگانه ارائه می گردد، کثرت انتخاب اجزا موجب درهمی نمودار نخواهد شد، علت طراحی این نمودار به همین جهت بوده است؛ قابل توجه است که نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( عنوان کلاس ها ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد. کاربرد دیگر این نمودار، در حالت استفاده برای مقایسه دو یا چند نوبت آزمون، بمنظور مقایسه میانگین نمرات آزمون (ها)، دروس ارائه شده و دبیران ارائه کننده، بتفکیک کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون می باشد، که در این مورد استفاده از این نمودار نیز مقایسه میانگین نمرات آزمون (ها)، دروس ارائه شده و دبیران ارائه کننده، بتفکیک کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون در کنار هم مورد به نمایش گذاشته خواهد شد، که در این حالت افزایش تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) موجب درهمی نمودار نخواهد شد، لیکن انتخاب تعداد نوبت های آزمون بیشتر پیچیدگی نمودار را افزایش خواهد داد، لذا بهتر است نوبت های آزمون کمتری را انتخاب کنید تاکید می شود نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( عنوان کلاس ها ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد.
...................................
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / دبیر:
کاربرد نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / دبیر در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور مقایسه مجموع و بدون تفکیک نوبت آزمون میانگین نمرات دبیران مدرس در کلاس(های) انتخاب شده در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا بیست می باشد، با توجه به اینکه اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) در این گزارش هریک در صفحه ای جداگانه ارائه می گردد، کثرت انتخاب اجزا موجب درهمی نمودار نخواهد شد، علت طراحی این نمودار به همین جهت بوده است؛ کاربرد دیگر این نمودار، در حالت استفاده برای مقایسه دو یا چند نوبت آزمون، بمنظور مقایسه مجموع و بدون تفکیک نوبت آزمون میانگین نمرات دبیران مدرس در کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون می باشد، که در این مورد استفاده از این نمودار نیز مقایسه مجموع و بدون تفکیک نوبت آزمون میانگین نمرات دبیران مدرس در کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون در کنار هم مورد به نمایش گذاشته خواهد شد، که در این حالت افزایش تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) موجب درهمی نمودار نخواهد شد، لیکن انتخاب تعداد نوبت های آزمون بیشتر پیچیدگی نمودار را افزایش خواهد داد، لذا بهتر است نوبت های آزمون کمتری را انتخاب کنید
نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / دبیر / آزمون:
کاربرد نمودار میانگین نمرات بتفکیک (کلاس) / دبیر / آزمون در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور مقایسه میانگین نمرات دبیران مدرس نوبت(های) آزمون بتفکیک کلاس(های) انتخاب شده در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا بیست می باشد، با توجه به اینکه اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) در این گزارش هریک در صفحه ای جداگانه ارائه می گردد، کثرت انتخاب اجزا موجب درهمی نمودار نخواهد شد، علت طراحی این نمودار به همین جهت بوده است؛ قابل توجه است که نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( عنوان کلاس ها ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد. کاربرد دیگر این نمودار، در حالت استفاده برای مقایسه دو یا چند نوبت آزمون، بمنظور مقایسه میانگین نمرات دبیران مدرس نوبت(های) آزمون بتفکیک کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون می باشد، که در این مورد استفاده از این نمودار نیز مقایسه میانگین نمرات دبیران مدرس نوبت(های) آزمون بتفکیک کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون در کنار هم مورد به نمایش گذاشته خواهد شد، که در این حالت افزایش تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) موجب درهمی نمودار نخواهد شد، لیکن انتخاب تعداد نوبت های آزمون بیشتر پیچیدگی نمودار را افزایش خواهد داد، لذا بهتر است نوبت های آزمون کمتری را انتخاب کنید تاکید می شود نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( عنوان کلاس ها ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد.
.................................. و ....
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون:
کاربرد نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور نمایش ستونی مقدار نمایش میانگین مجموع و بدون تفکیک نمرات دانش آموزان در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا صد می باشد، کاربرد دیگر این نمودار، در حالت استفاده برای مقایسه دو یا چند نوبت آزمون، بمنظور نمایش میانگین مجموع و بدون تفکیک نمرات دانش آموزان دو یا چند نوبت آزمون می باشد، که در این مورد استفاده از این نمودار نیز صرفا نمایش میانگین مجموع و بدون تفکیک نمرات دانش آموزان دو یا چند نوبت آزمون در کنار هم مورد به نمایش گذاشته خواهد شد، که در این حالت انتخاب تعداد نوبت های آزمون بیشتر پیچیدگی نمودار را افزایش خواهد داد، لذا بهتر است نوبت های آزمون کمتری را انتخاب کنید
..................
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (کلاس) :
کاربرد نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (کلاس) در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور مقایسه درصد قبولی کلاس(های) انتخاب شده در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا صد می باشد، با توجه به اینکه تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) بیشتر موجب درهمی نمودار میشود، بهتر است اجزای کمتری را انتخاب کنید؛ کاربرد دیگر این نمودار، در حالت استفاده برای مقایسه دو یا چند نوبت آزمون، بمنظور مقایسه میانگین مجموع و بدون تفکیک نمرات کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون می باشد، که در این مورد استفاده از این نمودار نیز مقایسه درصد قبولی کلاس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون در کنار هم مورد به نمایش گذاشته خواهد شد، که در این حالت افزایش تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) موجب درهمی نمودار میشود، انتخاب تعداد نوبت های آزمون بیشتر پیچیدگی نمودار را افزایش خواهد داد، لذا بهتر است نوبت های آزمون کمتری را انتخاب کنید
نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (درس) / دبیر / کلاس:
کاربرد نمودار درصد قبولی بتفکیک آزمون / (درس) / دبیر / کلاس در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور مقایسه درصد قبولی دبیران مدرس در کلاس ها و درس(های) انتخاب شده در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا صد می باشد، با توجه به اینکه تعداد اجزای قابل انتخاب ( دروس ) بیشتر موجب درهمی نمودار میشود، بهتر است اجزای کمتری را انتخاب کنید؛ قابل توجه است که نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( دروس ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد. کاربرد دیگر این نمودار، در حالت استفاده برای مقایسه دو یا چند نوبت آزمون، بمنظور مقایسه درصد قبولی دبیران مدرس در کلاس ها و درس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون می باشد، که در این مورد استفاده از این نمودار نیز مقایسه درصد قبولی دبیران مدرس در کلاس ها و درس(های) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون در کنار هم مورد به نمایش گذاشته خواهد شد، که در این حالت افزایش تعداد اجزای قابل انتخاب ( دروس ) موجب درهمی نمودار میشود، انتخاب تعداد نوبت های آزمون بیشتر پیچیدگی نمودار را افزایش خواهد داد، لذا بهتر است نوبت های آزمون کمتری را انتخاب کنید تاکید می شود نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( دروس ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد.
نمودار درصد قبولی بتفکیک دبیر / درس / کلاس / آزمون:
کاربرد نمودار درصد قبولی بتفکیک (دبیر) / درس / کلاس / آزمون در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور مقایسه درصد قبولی آزمون (ها)، دروس ارائه شده و کلاس ها ، بتفکیک دبیر(ان) انتخاب شده در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا صد می باشد، با توجه به اینکه اجزای قابل انتخاب ( دبیران ) در این گزارش هریک در صفحه ای جداگانه ارائه می گردد، کثرت انتخاب اجزا موجب درهمی نمودار نخواهد شد، علت طراحی این نمودار به همین جهت بوده است؛ قابل توجه است که نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( دبیران ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد. کاربرد دیگر این نمودار، در حالت استفاده برای مقایسه دو یا چند نوبت آزمون، بمنظور مقایسه درصد قبولی آزمون (ها)، دروس ارائه شده و کلاس ها ، بتفکیک دبیر(ان) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون می باشد، که در این مورد استفاده از این نمودار نیز مقایسه درصد قبولی آزمون (ها)، دروس ارائه شده و کلاس ها ، بتفکیک دبیر(ان) انتخاب شده دو یا چند نوبت آزمون در کنار هم مورد به نمایش گذاشته خواهد شد، که در این حالت افزایش تعداد اجزای قابل انتخاب ( دبیران ) موجب درهمی نمودار نخواهد شد، لیکن انتخاب تعداد نوبت های آزمون بیشتر پیچیدگی نمودار را افزایش خواهد داد، لذا بهتر است نوبت های آزمون کمتری را انتخاب کنید تاکید می شود نمودارهای منفک دارای سطوح سوم و چهارم(مانند همین نمودار) : صرفا جهت نمایش اجزای( دبیران ) در نمودار برای شناسایی راحتتر ستون نمودار، توسط مشاورین و مدیران محترم آموزشی برای پیگیری امور مربوطه بخصوص پیشرفت و افت تحصیلی کارائی دارد.


سایر لینک ها:

زبانه گزارش و نمودار

زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: تحلیل نتایج آزمون نوبت جاری (یک آزمون)

زبانه گزارش و نمودارها نمودارها:   تحلیل و مقایسه چند نوبت آزمون

زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای مقایسه آزمون ها: :توضیحات
زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای مقایسه آزمون ها: :انتخاب اجزای گزارش یا نمودار
زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای مقایسه آزمون ها: :لیست تمام نمودارها
زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای مقایسه آزمون ها: :لیست نمودارها به تفکیک

زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: یک نوبت آزمون ( آزمون جاری )

زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: یک نوبت آزمون ( آزمون جاری ):تحلیل نوبت آزمون جاری ماهکار

زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: یک نوبت آزمون ( آزمون جاری ): : انتخاب اجزای گزارش یا نمودار
زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: یک نوبت آزمون ( آزمون جاری ): : لیست تمام نمودارها
زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: یک نوبت آزمون ( آزمون جاری ): : لیست نمودارها به تفکیک