نرم افزار کارنامه ماهانه

نگارش 1.3.4

نگارش جدید 2


  

  

http://bayanbox.ir/view/263405954590585756/2mobile.pngTavvafi@gmail.com


نمونه گزارشات تحلیل نوبت آزمون جاری نرم افزار کارنامه ماهانه

مدل گزارش: ویژه تحلیل نوبت آزمون جاری، یا یک نوبت آزمون دلخواه

(1 مدل در این جدول، مربوط به تحلیل سالانه خواهد بود)

(برخی از لیست ها و کارنامه ها خود دارای اطلاعات آماری متنوعی هستند که می توانند به عنوان گزارشی مورد استفاده واقع شوند

در این بین می توان به لیست نمرات 12 نمره ای با نمره و نشانگر در بخش لیست های نمره اشاره نمود.)

 

گزارش نتایج (کلاس) ها در آزمون جاری:

         این گزارش به منظور ارائه میانگین نمرات کلاس و درصدقبولی کلاس تهیه شده است، معیار درصدقبولی کلاس ها نمره قبولی دروس است، که این نمره را می توانید برای برخی از دروس تغییر دهید، یعنی می تواند نمره قبولی بیش از 10 تعریف شود، اینکار در بخش کلاسبندی (کلاسبندی دستی و از طریق دکمه مربوطه) امکانپذیر است.


 

گزارش نتایج (درس) ها در آزمون جاری:

         این گزارش به منظور ارائه میانگین نمرات و درصدقبولی دروس نوبت آزمون جاری(یا یک نوبت آزمون انتخابی)تهیه شده است، معیار درصدقبولی دروس، نمره قبولی دروس است، که این نمره را می توانید برای برخی از دروس تغییر دهید، یعنی می تواند نمره قبولی بیش از 10 تعریف شود، اینکار در بخش کلاسبندی (کلاسبندی دستی و از طریق دکمه مربوطه) امکانپذیر است.


 

گزارش رتبه معدل دانش آموزان (کلاس) در آزمون جاری:

         این گزارش با در نظر گرفتن میانگین نمره دانش آموزان با دقت سه رقم اعشار (0/000) رتبه بندی ایشان در کلاس بر مبنای میانگین نمره آزمون جاری یا یک نوبت آزمون تهیه شده است، همچنین دروس افتاده یا بدون نمره دانش آموزان نیز در همین گزارش لحاظ شده است.


 

گزارش رتبه دانش آموزان (کلاس) در یکسال

         این گزارش به منظور ارائه میانگین نمرات دانش آموزان در یکسال تحصیلی تهیه شده است، که می تواند به عنوان گزارشی از نحوه رشد یا افت تحصیلی دانش آموزان، برای مدیران آموزشی مورد توجه واقع شود.


 

گزارش نتایج (دبیر)ان در آزمون جاری:

         این گزارش به منظور ارائه میانگین نمرات و درصدقبولی دبیران در نوبت آزمون جاری(یا یک نوبت آزمون انتخابی)تهیه شده است، معیار درصدقبولی دبیران نمره قبولی دروس است، که این نمره را می توانید برای برخی از دروس تغییر دهید، یعنی می تواند نمره قبولی بیش از 10 تعریف شود، اینکار در بخش کلاسبندی (کلاسبندی دستی و از طریق دکمه مربوطه) امکانپذیر است.