گزارش ها نمودارها
برنامه نویس سعی کرده است از تمامی انواع گزارش های مورد نیاز اولیه با در نظر گرفتن تفکیک آنها گزارشات مختلفی (حدود 130 گزارش و نمودار)، تهیه نماید؛ در نحوه بکارگیری گزارش ها و تولید آنها و تلفیق داده ها - بنحوی که گزارشات خروجی معقول و کاربردی باشند - بسیار وقت گذاشته شده است، در طول مسیر و پس از تهیه گزارشات کارشناسان زبده آموزشی گزارشات تحلیلی این بخش را با دقت بررسی و نهایتا پس از رفع ایرادات، تائید نموده اند.
زبانه گزارش و نمودارهای یک آزمون

پس از ثبت نمرات و صدور کارنامه گزارشات و نمودارهای یک نوبت آزمون می تواند در مدیریت آموزشی واحد آموزشی بسیار کارا باشد.
در این میان اشاره به گزارشات معدل دانش آموزی و رتبه کلاسی و نتایج دروس، کلاس، دبیر از قبیل میانگین نمره دانش آموزان، میانگین نمره کلاس و میانگین نمره دبیران و میانگین نمره دروس و همچنین درصد قبولی (...) ضروری بنظر می رسد.
شکل گزارشات و نمودارها و تفکیک معنی دار آنها برای مدیر آموزشی بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل این بخش مورد توجه برنامه نویس، و کارشناسان آموزشی بوده است.

گزارش و نمودارهای موجود در نرم افزار کارنامه ماهانه به دو دسته تقسیم می شوند
الف- گزارش و نمودارهای مربوط به تحلیل نتایج یک نوبت آزمون.
ب- گزارش و نمودارهای مربوط به تحلیل و مقلیسه نتایج چند نوبت آزمون.

منظور از نتایج: منظور از نتایج درصد قبولی و میانگین نمره، و در مورد دانش آموزان رتبه در کلاس می باشد.
ابعاد مختلف مورد بررسی: ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از نتایج دانش آموزی، کلاس ها، دروس و دبیران- در این میان نه تنها هر بُعد به تنهایی مورد تحلیل واقع شده است، بلکه هر بُعد در تقابل با سایر ابعاد نیز مورد بررسی قرار گرفته اند، پیچیدگی های بوجود آمده از اختلاط ابعاد به صورت تفکیک های معنی دار و هدف دار، در گزارش و نمودارهایی که ذیلا به آنها خواهیم پرداخت، در نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهــکار) ساده شده اند و با توضیحات عملی و کاربردی به کمک مدیران آموزشی و تحلیل گران نتایج آموزشی آموزشگاه برخواهند آمد.
امکان انتخاب اجزاء: انتخاب بعضی از ابعاد که محور تحلیل واقع خواهند شد موجب خواهد شد از چاپ بیش از حد و خارج از حوزه تحلیل مدیر آموزشی و مشاوران پرهیز شود. در این میان نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهــکار)، این امکان را برای شما فراهم می آورد که تنها نتایج تحلیل(منظور گزارشات و نمودارهای مربوطه است) یک کلاس(بطور مثال کلاس اول 1)، یا یک دبیر، یا یک درس، را مورد بررسی قرار دهید، اینکار با توجه به حوصله مدیران محترم آموزشی و مشاوران و (مدیران دروس: قدیم) می تواند محدود یا گسترده باشد.
گزارشات: گزارشات لیست های آماری شامل عبارات و اعداد و ارقامی است که به صورت جداول خط کشی شده در اختیار شما قرار خواهند گرفت این گزارشات نتایج آموزشی(درصدقبولی، میانگین نمره، رتیه) را به صورت مقیاس های عددی متشابه مثلا بین صفر تا بیست یا صفر تا صد برای همه اجزا و ابعاد در اختیار مدیران آموزشی قرار می دهد تا در تحلیل و دنبال کردن نتایج آموزشی مستندات خوبی را جمع آوری کرده و تلاش های آموزشی آموزشگاه را معنی دار و هدفدار متمرکز نمایند.
نمودارها: ستون های کنار هم قرار گرفته دارای مقیاس مشابه برای مقایسه نتایج ابعاد هم ارز است.مثلا: در این روش سما می توانید متوجه شوید فلان دبیر در دو درس چگونه نتیجه گرفته است.
تفکیک: ترتیب ابعاد و شکل قرار گیری آنها می تواند معانی و تفاسیر مختلفی را در نمودارها و آزمونها پدید آورد، که کاربرد عملی و اجرایی آنها را متفاوت نماید در نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهــکار) این بحث بخوبی قابل بررسی است.


سایر لینک ها:

زبانه گزارش و نمودار

زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: تحلیل نتایج آزمون نوبت جاری (یک آزمون)

زبانه گزارش و نمودارها نمودارها:   تحلیل و مقایسه چند نوبت آزمون

زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای مقایسه آزمون ها: :توضیحات
زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای مقایسه آزمون ها: :انتخاب اجزای گزارش یا نمودار
زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای مقایسه آزمون ها: :لیست تمام نمودارها
زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای مقایسه آزمون ها: :لیست نمودارها به تفکیک

زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: یک نوبت آزمون ( آزمون جاری )

زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: یک نوبت آزمون ( آزمون جاری ):تحلیل نوبت آزمون جاری ماهکار

زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: یک نوبت آزمون ( آزمون جاری ): : انتخاب اجزای گزارش یا نمودار
زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: یک نوبت آزمون ( آزمون جاری ): : لیست تمام نمودارها
زبانه گزارش و نمودارها نمودارهای: یک نوبت آزمون ( آزمون جاری ): : لیست نمودارها به تفکیک