دانلود فایل حفاظت شده ی این سند

در این سند پاورپوینت، موارد زیر مورد بررسی واقع شده اند:

  1. بکارگیری TextBox از Developer برای نمایش متن
  2. بکارگیری شیپ به عنوان دکمه در اسلاید(برای افزایش و کاهش امتیاز کاربر)
  3. بکارگیری شیپ در مستر اسلاید(Master Slide) به منظور نمایش نام و امتیاز کاربر
  4. استفاده از Action Button برای جابجایی بین دو اسلاید
  5. دستکاری محتوای متنی یک شیپ در اسلاید مستر از VBA
فایل pptm، محاسبه و نمایش نتایج بدست آمده از عملکرد کاربر در تمام اسلاید ها(از طریق بکارگیری اجزای SlideMaster)در این پرزنتیشن، شما با نحوه استفاده از Developer برای دریافت اطلاعات از کاربر و نیز نمایش اطلاعات دریافت شده دراسلایدمستر (SlideMaster) آشنا خواهید شد، در اسلایدمستر پرزنتیشن، یک Shape از نوع Textbox مورد هدف واقع خواهد شده.

ابتدا کاربر نام خود را وارد می کند و از طریق کلیک بر روی عناصر موجود در اسلایدها موجب کاهش یا افزایش امتیاز خود می شود، در طول مسیر جابجایی بین اسلایدها همواره عناصری که در اسلاید مستر پرزنتیشن قرار دارند، نام و امتیاز کسب شده کاربر را به او نمایش می دهند.

دانلود اصل سند و توضیحات برنامه نویسی ماکروها