در نگارش جدید(8.0.1)، این امکان فراهم شده است که بتوانید اندازه فونت چاپ را برای چاپگر تعیین کنید.

این عدد می تواند عددی بین 1 تا 250 باشد.

این فیلم را ببینید: