برای رفع خطای چاپ could not find pcl6 or gswin32c to handle print job

فایل فشرده زیر را دانلود کنید، و در مسیر

%appdata%\TDosPlus

محتوای آن را باز کنید.


در صورتی که امکان دریافت فایل از مسیر رایگان بالا نیست، از مسیر زیر فایل را دانلود کنید.