خرید کد فعالسازی، نرم افزار T.PAD  نگارش 1

برای رایانه ی با شماره سریال:   

نام کاربر ویندوز:   


سه تیپ کد فعالسازی برای این نرم افزار ارائه شده است که می توانید متناسب با نیاز خود فعالسازی خریداری کنید

کد فعالسازی نرم افزار، بر اساس شماره سریال CPU و برای هر سیستم به صورت دائمی ارائه می شود.
کد فعالسازی تیپ A کد فعالسازی تیپ B کد فعالسازی تیپ C
فقط برای نمایش فایل های تحت DOS با هر اندازه برای نمایش و چاپ فایل های تحت DOS برای نمایش ، ویرایش و چاپ فایل های تحت DOS
              
96 هزار تومان 151 هزارتومان 396 هزار تومان

برای پرداخت و خرید کد فعالسازی

تیپ A

اینجا کلیک کنید

برای پرداخت و خرید کد فعالسازی

تیپ B

اینجا کلیک کنید

برای پرداخت و خرید کد فعالسازی

تیپ C

اینجا کلیک کنید

شماره سریال CPU توسط خود نرم افزار تشخیص داده می شود، هم‌اکنون شماره سریال CPU رایانه شما:   ، و نام کاربر ویندوز شما  ،تشخیص داده شده است.

 


خرید با شماره کارت و تماس

شماره کارت:

5859831026719913 

بانک تجارت

به نام داریوش طوافی اسماعیلی