برای تهیه کد فعالسازی دائمی نیاز به یک شماره سریال منحصر به رایانه خود دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار TVP بدست آورید.

شماره سریال را وارد کنید:

TVP - 

TVP


توضیح:

برای تهیه کد فعالسازی دائمی نیاز به یک شماره سریال منحصر به رایانه خود دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار TVP بدست آورید.

برای تهیه شماره سریال نرم افزار خود:

1- نرم افزار TVP را دانلود کنید.

2- آنرا اجرا کنید، سپس با کلیک روی دکمۀ «خرید کدفعالسازی» برای خرید اقدام کنید.