برای تهیه کد فعالسازی دائمی نیاز به یک شماره سریال منحصر به رایانه خود دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار TPE بدست آورید.

شماره سریال را وارد کنید:

TPE - 

TPE


توضیح:

برای تهیه کد فعالسازی دائمی نیاز به یک شماره سریال منحصر به رایانه خود دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار TPE بدست آورید.

برای تهیه شماره سریال نرم افزار خود:

1- نرم افزار TPE را دانلود کنید.

2- آنرا اجرا کنید، سپس از خرید کدفعالسازی برای خرید اقدام کنید.