::.

 نرخ کد فعالسازی دائمی نرم افزار نمایش و چاپ متون تحت DOS

( 1,100,000 تومان)

 

پرداخت با تخفیف


مبلغ(400)هزار تومان-برای کد فعالسازی دائمی

کدفعالسازی موقت با تغییر ویندوز ملغی می گردد مبلغ (190) هزار تومان

شماره کارت بانک تجارت

 

5859831026719913

به نام داریوش طوافی اسمعیلی

 .::


با دستگاه خود پرداز فقط مبلغ000`400  تومان، واریز فرمائید