برای تهیه کد فعالسازی دائمی نیاز به یک شماره سریال منحصر به رایانه خود دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار MMBe بدست آورید.

شماره سریال را وارد کنید:

mmbe- 

mmbe


توضیح:

برای تهیه کد فعالسازی دائمی نیاز به یک شماره سریال منحصر به رایانه خود دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار MMBe بدست آورید.

برای تهیه شماره سریال نرم افزار خود:

1- نرم افزار MMBe را دانلود کنید.

2- آنرا اجرا کنید، سپس با کلیک روی دکمۀ «خرید کد فعالسازی دائمی»، برای خرید اقدام کنید.