برای چند سال تحصیلی

از ۱۳۹۶ تا  ۱۴۱۰

ماهکار

 

::.

 نرخ کد فعالسازی نرم افزار کارنامه ماهانه -توصیفی (ماهتوس- نگارش2)-خریدار مدرسه

 


مبلغ(560 )هزار تومان

شماره کارت بانک تجارت

 

5859831026719913

به نام داریوش طوافی اسمعیلی

 .::


راهنمایی نحوه ی درخواست کد فعالسازی

با دستگاه خود پرداز فقط مبلغ000`560  تومان، واریز فرمائید