لطفا مشخصات خود را برای پیگیری پس از شارژ تکمیل کنید.


این صفحه برای پرداخت مشتریانی است که قبل کد فعالسازی نگارش 2.0 را خریداری کرده اند؛

اگر هنور کد فعالسازی نخریده اید به این صفحه مراجعه کنید.

عنوان آموزشگاه:

 

شماره سریال:

Mahkar21-

شماره تلفن همراه:

آدرس پست الکترونیکی:


 

::.

 نرخ شارژ نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار-نگارش2.1)


مبلغ560 )هزار تومان

شماره کارت بانک تجارت

 

5859831026719913

به نام داریوش طوافی اسمعیلی

 .::