برای تهیه کد فعالسازی دائمی نیاز به یک شماره سریال منحصر به رایانه خود دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار DOSLock بدست آورید.

شماره سریال را وارد کنید:

DOSLock - 

توضیح:

برای تهیه کد فعالسازی دائمی نیاز به یک شماره سریال منحصر به رایانه خود دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار DOSLOCK بدست آورید.

برای تهیه شماره سریال نرم افزار خود:

1- نرم افزار DOSLOck را دانلود کنید.

2- آنرا اجرا کنید، سپس از خرید کدفعالسازی برای خرید اقدام کنید.