برای تهیه کد فعالسازی دائمی نیاز به یک شماره سریال منحصر به رایانه خود دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار AE بدست آورید.

شماره سریال را وارد کنید:

ae- 

AE


توضیح:

برای تهیه کد فعالسازی دائمی نیاز به یک شماره سریال منحصر به رایانه خود دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار AE بدست آورید.

برای تهیه شماره سریال نرم افزار خود:

1- نرم افزار AE را دانلود کنید.

2- آنرا اجرا کنید، سپس با کلیک روی دکمۀ «خرید کد فعالسازی دائمی»، برای خرید اقدام کنید.