یاداشت های برنامه نویسی (مطالب پراکنده)


کد ردیف گذاری خودکار در فرم های Continuous Form

Private Sub Form_Current()
Radif = CurrentRecord
Radif.DefaultValue = RecordsetClone.RecordCount + 1
...

توضیح:

در اینجا Radif فیلدی است که در آن شماره ردیف ذخیره می شود و فرم به یک Table متصل است.


سایر مطالب مرتبط: