فیلم آموزشی

برای ورود به صفحه اصلی توضیحات نرم افزار، دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنید.


فهرست موضوعات نمایش فیلم

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.نحوه نصب نرم افزار کارنامه ماهانه- ماهکار2

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.کلاسبندی قسمت 1

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.کلاسبندی قسمت2

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.نمره گذاری قسمت1

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.نمره گذاری قسمت2

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.نمره گذاری قسمت3

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.تنظیمات قسمت1

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.تنظیمات قسمت2

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.تنظیمات قسمت3

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.تنظیمات قسمت4

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.تنظیمات قسمت5

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.لیست ها قسمت 1

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.لیست ها قسمت2


http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.کارنامه ها قسمت1

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.کارنامه هاقسمت2

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.کارنامه هاقسمت3

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.کارنامه هاقسمت4

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.png.کارنامه هاقسمت5

ماهکارفیلم آموزشی

نحوه نصب نرم افزار کارنامه ماهانه- ماهکار2


فیلم آموزشی

کلاسبندی قسمت 1


فیلم آموزشی

کلاسبندی قسمت 2


فیلم آموزشینمره گذاری قسمت 1


فیلم آموزشی

نمره گذاری قسمت 2


فیلم آموزشی

نمره گذاری قسمت 3فیلم آموزشیتنظیم قسمت 1


فیلم آموزشیتنظیم قسمت 2


فیلم آموزشی

تنظیم قسمت 3


فیلم آموزشی

تنظیم قسمت 4


فیلم آموزشی

تنظیم قسمت 5فیلم آموزشی

چاپ لیست ها قسمت 1


فیلم آموزشی

چاپ لیست ها قسمت 2


فیلم آموزشی

چاپ کارنامه ها قسمت 1


فیلم آموزشی

چاپ کارنامه ها قسمت 2


فیلم آموزشی

چاپ کارنامه ها قسمت 3


فیلم آموزشیچاپ کارنامه ها قسمت 4


فیلم آموزشی

چاپ کارنامه ها قسمت 5