..

کدفعالسازی

دانلود نرم افزار

ماهکار

     برای مشاهده ی توضیحات بیشتر درباره امکانات نرم افزار اینجا کلیک کنید. 

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نصب نرم افزار

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش تایپ اسامی دانش آموزان

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش اضافه کردن عکس دانش آموز

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش ورود اطلاعات دانش آموزان کلاس از فایل Excel سناد

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش حذف دانش آموز     حذف دانش آموزان.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش تخلیه ستون ردیف ها و ردیف گذاری خودکار.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش تایپ پیام ویژه برای یک دانش آموز ، جهت نمایش در کارنامه.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش اضافه کردن هدف درسی جدید.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش حذف یک هدف درسی.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش مرتب کردن هدف های درسی.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش جابجایی کردن هدف درسی- حذف یک هدف درسی و مرتب کردن شماره های دیگر اهداف درسی.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش اصلاح عنوان نوبت آزمون- انتخاب نوبت آزمون برای ورود نمرات.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش انتخاب نوبت آزمون و انتخاب درس و ثبت نمره.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش ثبت توضیحات در نمره.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش کار با لیست های آماده ها.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش گزارشات.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش مهندسی لیست ها.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش چاپ کارنامه ها.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش تنظیمات.