انواع کارنامه های (نمره ای)

10 مدل یک ستونی(نوبت آزمون جاری)- 16 مدل هفت ستونی - 12 مدل دوازده ستونی

نمونه کارنامه های یک نمره ای نرم افزار کارنامه ماهانه

12 مدل کارنامه: ویژه نوبت آزمون جاری، یا یک نوبت آزمون دلخواه

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز، و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون جاری نسبت به نوبت آزمون قبلی، نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود.  اندازه کاغذ برای این کارنامه A6  پیش بینی شده است 

...مشاهده توضیح اجزاء...

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس،   نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش اموز می باشد. اندازه کاغذ برای این کارنامه A6  پیش بینی شده است  و چاپ آن بسیار مقرون به صرفه اقتصادی خواهد بود.  

...مشاهده توضیح اجزاء...

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز، و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون جاری نسبت به نوبت آزمون قبلی، نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود.  اندازه کاغذ برای این کارنامه A6  پیش بینی شده است

...مشاهده توضیح اجزاء...

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس،  و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون جاری نسبت به نوبت آزمون قبلی، نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش اموز می باشد. اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 قدی،پیش بینی شده است.

...مشاهده توضیح اجزاء...

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس،   نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود. این کارنامه هیچگونه نموداری ندارد. اندازه کاغذ برای این کارنامه A6  پیش بینی شده است  و چاپ آن بسیار مقرون به صرفه اقتصادی خواهد بود. 

...مشاهده توضیح اجزاء...

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز، و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون جاری نسبت به نوبت آزمون قبلی، نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود.  اندازه کاغذ برای این کارنامه A6  پیش بینی شده است  و چاپ آن بسیار مقرون به صرفه اقتصادی خواهد بود.

...مشاهده توضیح اجزاء...

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز،   اشاره نمود.  اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است.

 ...مشاهده توضیح اجزاء...

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز،  نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش اموز می باشد. اندازه کاغذ برای این کارنامه A6  قدی،پیش بینی شده است.

...مشاهده توضیح اجزاء...

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس،  و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون جاری نسبت به نوبت آزمون قبلی، نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش اموز می باشد. اندازه کاغذ برای این کارنامه A6  قدی،پیش بینی شده است  و چاپ آن بسیار مقرون به صرفه اقتصادی خواهد بود. 

...مشاهده توضیح اجزاء...

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز،  نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش اموز می باشد. اندازه کاغذ برای این کارنامه A6  قدی،پیش بینی شده است.

...مشاهده توضیح اجزاء...

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس،   نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش اموز می باشد. اندازه کاغذ برای این کارنامه A6  پیش بینی شده است  و چاپ آن بسیار مقرون به صرفه اقتصادی خواهد بود.  

...مشاهده توضیح اجزاء...

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس،  و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون جاری نسبت به نوبت آزمون قبلی، نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش اموز می باشد. اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 قدی،پیش بینی شده است.

...مشاهده توضیح اجزاء...


نمونه کارنامه های هفت نمره ای نرم افزار کارنامه ماهانه

16مدل کارنامه: ویژه هفت (7) نوبت آزمون، معمولا هفت آزمون در یک سال تحصیلی کافیست!

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون،    اشاره نمود.  اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است.       

 ...مشاهده توضیح اجزاء...

 

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون،    اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار پیشرفت معدل دانش آموز در دوره های آزمون متمادی خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است.           

 ...مشاهده توضیح اجزاء...

 

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون،    اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش آموزان در دوره های آزمون متعدد خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است.           

 ...مشاهده توضیح اجزاء...

 

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون،    اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار پیشرفت معدل دانش آموز در دوره های آزمون متمادی و نیز نمودار نمرات دانش آموزان در دوره های آزمون متعدد خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 18 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)        

 ...مشاهده توضیح اجزاء...

 

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون،  و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون ها نسبت به نوبت آزمون قبلی،  اشاره نمود.  اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است.           

 ...مشاهده توضیح اجزاء...

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون،  و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون ها نسبت به نوبت آزمون قبلی،  اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار پیشرفت معدل دانش آموز در دوره های آزمون متمادی خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. 

  ...مشاهده توضیح اجزاء...

 

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون،  و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون ها نسبت به نوبت آزمون قبلی،  اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش آموزان در دوره های آزمون متعدد خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. 

...مشاهده توضیح اجزاء...

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون،  و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون ها نسبت به نوبت آزمون قبلی،  اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار پیشرفت معدل دانش آموز در دوره های آزمون متمادی و نیز نمودار نمرات دانش آموزان در دوره های آزمون متعدد خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 18 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)

 ...مشاهده توضیح اجزاء...

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز، و رتبه دانش آموز در کلاس در همان درس،   اشاره نمود.  اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 15 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)        

 ...مشاهده توضیح اجزاء...

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز،   اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار پیشرفت معدل دانش آموز در دوره های آزمون متمادی خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 11 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)        

 ...مشاهده توضیح اجزاء...

 

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز،   اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش آموزان در دوره های آزمون متعدد خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 11 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)

این کارنامه به دلیل حجم زیاد اطلاعاتی که در خود جای می دهد به صفحه دوم نیاز دارد ؛ به همین دلیل ادامه محتوای آن در صفحه دوم به نمایش گذاشته خواهد شد، به این ترتیب این نوع کارنامه برای هر دانش آموز به دو صفحه نیاز خواهد داشت، بهتر است در مدارسی که تعداد دروس ارائه شده بیش از 8 درس است از مدل دیگری از انواع کارنامه استفاده شود تا کارنامه دو صفحه ای نباشد، علی ایحال، برای مشاهده شکل شماتیک صفحه دوم ، اینجا کلیک کنید.

 ...مشاهده توضیح اجزاء...

 

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز،   اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار پیشرفت معدل دانش آموز در دوره های آزمون متمادی و نیز نمودار نمرات دانش آموزان در دوره های آزمون متعدد خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 8 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)

این کارنامه به دلیل حجم زیاد اطلاعاتی که در خود جای می دهد به صفحه دوم نیاز دارد ؛ به همین دلیل ادامه محتوای آن در صفحه دوم به نمایش گذاشته خواهد شد، به این ترتیب این نوع کارنامه برای هر دانش آموز به دو صفحه نیاز خواهد داشت، بهتر است در مدارسی که تعداد دروس ارائه شده بیش از 8 درس است از مدل دیگری از انواع کارنامه استفاده شود تا کارنامه دو صفحه ای نباشد، علی ایحال، برای مشاهده شکل شماتیک صفحه دوم ، اینجا کلیک کنید.       

 ...مشاهده توضیح اجزاء...

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز، و رتبه دانش آموز در کلاس در همان درس، و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون ها نسبت به نوبت آزمون قبلی،  اشاره نمود.  اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 15 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)        

...مشاهده توضیح اجزاء...

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز، و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون ها نسبت به نوبت آزمون قبلی،  اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار پیشرفت معدل دانش آموز در دوره های آزمون متمادی خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 11 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)        

این کارنامه به دلیل حجم زیاد اطلاعاتی که در خود جای می دهد به صفحه دوم نیاز دارد ؛ به همین دلیل ادامه محتوای آن در صفحه دوم به نمایش گذاشته خواهد شد، به این ترتیب این نوع کارنامه برای هر دانش آموز به دو صفحه نیاز خواهد داشت، بهتر است در مدارسی که تعداد دروس ارائه شده بیش از 11 درس است از مدل دیگری از انواع کارنامه استفاده شود تا کارنامه دو صفحه ای نباشد، علی ایحال، برای مشاهده شکل شماتیک صفحه دوم ، اینجا کلیک کنید.

...مشاهده توضیح اجزاء...

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز، و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون ها نسبت به نوبت آزمون قبلی،  اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش آموزان در دوره های آزمون متعدد خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 11 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)        

این کارنامه به دلیل حجم زیاد اطلاعاتی که در خود جای می دهد به صفحه دوم نیاز دارد ؛ به همین دلیل ادامه محتوای آن در صفحه دوم به نمایش گذاشته خواهد شد، به این ترتیب این نوع کارنامه برای هر دانش آموز به دو صفحه نیاز خواهد داشت، بهتر است در مدارسی که تعداد دروس ارائه شده بیش از 11 درس است از مدل دیگری از انواع کارنامه استفاده شود تا کارنامه دو صفحه ای نباشد، علی ایحال، برای مشاهده شکل شماتیک صفحه دوم ، اینجا کلیک کنید.

...مشاهده توضیح اجزاء...

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز،   اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار پیشرفت معدل دانش آموز در دوره های آزمون متمادی و نیز نمودار نمرات دانش آموزان در دوره های آزمون متعدد خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 8 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)        

این کارنامه به دلیل حجم زیاد اطلاعاتی که در خود جای می دهد به صفحه دوم نیاز دارد ؛ به همین دلیل ادامه محتوای آن در صفحه دوم به نمایش گذاشته خواهد شد، به این ترتیب این نوع کارنامه برای هر دانش آموز به دو صفحه نیاز خواهد داشت، بهتر است در مدارسی که تعداد دروس ارائه شده بیش از 8 درس است از مدل دیگری از انواع کارنامه استفاده شود تا کارنامه دو صفحه ای نباشد، علی ایحال، برای مشاهده شکل شماتیک صفحه دوم ، اینجا کلیک کنید.

...مشاهده توضیح اجزاء...
نمونه کارنامه های دوازده نمره ای نرم افزار کارنامه ماهانه

12 مدل کارنامه: ویژه دوازده(12) نوبت آزمون، در نرم افزار حداکثر 12 نوبت آزمون رزرو شده است.

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا دوازده نوبت آزمون   تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره دوازده نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای دوازده نوبت آزمون،    اشاره نمود.  اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است

...مشاهده توضیح اجزاء...

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا دوازده نوبت آزمون   تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره دوازده نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای دوازده نوبت آزمون،    اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار پیشرفت معدل دانش آموز در دوره های آزمون متمادی خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 16 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)        

...مشاهده توضیح اجزاء...

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا دوازده نوبت آزمون   تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره دوازده نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای دوازده نوبت آزمون،    اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش آموزان در دوره های آزمون متعدد خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 16 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)

...مشاهده توضیح اجزاء...

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا دوازده نوبت آزمون   تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره دوازده نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای دوازده نوبت آزمون،    اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار پیشرفت معدل دانش آموز در دوره های آزمون متمادی و نیز نمودار نمرات دانش آموزان در دوره های آزمون متعدد خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 18 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)

...مشاهده توضیح اجزاء...

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا دوازده نوبت آزمون   تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره دوازده نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای دوازده نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز،   اشاره نمود.  اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. 

...مشاهده توضیح اجزاء...

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا دوازده نوبت آزمون   تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره دوازده نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای دوازده نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز،   اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار پیشرفت معدل دانش آموز در دوره های آزمون متمادی خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است.

 ...مشاهده توضیح اجزاء...

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا دوازده نوبت آزمون   تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره دوازده نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای دوازده نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز،   اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش آموزان در دوره های آزمون متعدد خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است.

 ...مشاهده توضیح اجزاء...

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا دوازده نوبت آزمون   تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره دوازده نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای دوازده نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز،   اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار پیشرفت معدل دانش آموز در دوره های آزمون متمادی و نیز نمودار نمرات دانش آموزان در دوره های آزمون متعدد خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 11 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)

این کارنامه به دلیل حجم زیاد اطلاعاتی که در خود جای می دهد به صفحه دوم نیاز دارد ؛ به همین دلیل ادامه محتوای آن در صفحه دوم به نمایش گذاشته خواهد شد، به این ترتیب این نوع کارنامه برای هر دانش آموز به دو صفحه نیاز خواهد داشت، بهتر است در مدارسی که تعداد دروس ارائه شده بیش از 11 درس است از مدل دیگری از انواع کارنامه استفاده شود تا کارنامه دو صفحه ای نباشد، علی ایحال، برای مشاهده شکل شماتیک صفحه دوم ، اینجا کلیک کنید.

...مشاهده توضیح اجزاء...

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا دوازده نوبت آزمون   تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره دوازده نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای دوازده نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز،   اشاره نمود.  اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 15 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)

...مشاهده توضیح اجزاء...

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا دوازده نوبت آزمون   تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره دوازده نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای دوازده نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز،   اشاره نمود.  اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 11 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)

این کارنامه به دلیل حجم زیاد اطلاعاتی که در خود جای می دهد به صفحه دوم نیاز دارد ؛ به همین دلیل ادامه محتوای آن در صفحه دوم به نمایش گذاشته خواهد شد، به این ترتیب این نوع کارنامه برای هر دانش آموز به دو صفحه نیاز خواهد داشت، بهتر است در مدارسی که تعداد دروس ارائه شده بیش از 11 درس است از مدل دیگری از انواع کارنامه استفاده شود تا کارنامه دو صفحه ای نباشد، علی ایحال، برای مشاهده شکل شماتیک صفحه دوم ، اینجا کلیک کنید.

...مشاهده توضیح اجزاء...

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا دوازده نوبت آزمون   تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره دوازده نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای دوازده نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز، و رتبه دانش آموز در کلاس در همان درس،   اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار پیشرفت معدل دانش آموز در دوره های آزمون متمادی و نیز نمودار نمرات دانش آموزان در دوره های آزمون متعدد خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 8 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)

این کارنامه به دلیل حجم زیاد اطلاعاتی که در خود جای می دهد به صفحه دوم نیاز دارد ؛ به همین دلیل ادامه محتوای آن در صفحه دوم به نمایش گذاشته خواهد شد، به این ترتیب این نوع کارنامه برای هر دانش آموز به دو صفحه نیاز خواهد داشت، بهتر است در مدارسی که تعداد دروس ارائه شده بیش از 8 درس است از مدل دیگری از انواع کارنامه استفاده شود تا کارنامه دو صفحه ای نباشد، علی ایحال، برای مشاهده شکل شماتیک صفحه دوم ، اینجا کلیک کنید.

 ...مشاهده توضیح اجزاء...

 این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا دوازده نوبت آزمون   تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره دوازده نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای دوازده نوبت آزمون، میانگین نمرات کلاس درسی دانش آموز،   اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش آموزان در دوره های آزمون متعدد خواهد بود(و به همین دلیل سرعت ساخت این گزارش کمتر از دیگر گزارش ها است، لذا بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ اینگونه گزارشات به منظور جلوگیری از اتلاف وقت تمهیداتی در نظر بگیرید) اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. با توجه به وجود المان های بسیار زیاد اطلاعاتی در این گزارش، امکان چاپ کارنامه دانش آموزانی توسط این کارنامه وجود دارد که حداکثر دارای تعداد درس 11 ردیف درسی باشند، (و به همین دلیل بهتر است در دسته بندی دانش آموزان هنگام چاپ این کارنامه، تمهیداتی در نظر  بگیرید)

این کارنامه به دلیل حجم زیاد اطلاعاتی که در خود جای می دهد به صفحه دوم نیاز دارد ؛ به همین دلیل ادامه محتوای آن در صفحه دوم به نمایش گذاشته خواهد شد، به این ترتیب این نوع کارنامه برای هر دانش آموز به دو صفحه نیاز خواهد داشت، بهتر است در مدارسی که تعداد دروس ارائه شده بیش از 11 درس است از مدل دیگری از انواع کارنامه استفاده شود تا کارنامه دو صفحه ای نباشد، علی ایحال، برای مشاهده شکل شماتیک صفحه دوم ، اینجا کلیک کنید.

...مشاهده توضیح اجزاء...