ابتدا وارد نرم افزار کارنامه ماهانه شوید
žروی آیکن کشوهای پایین پنجره کنار دکمه خروج کلیک کنید

žروی دکمه فایل جدید، کلیک کنید

žدر پنجره باز شده یک نام بنویسید مثلا: NewMKDB-9495

žروی دکمه ok کلیک کنید.
žدر لیست روی نام فایـل جدید کلیک کنید.

žروی دکمه انتخاب فایل، کلیک کنید.

توضیح :  مدیریت دیتابیس

توضیح : ساخت فایل جدید دیتابیس

توضیح :  تهیه فایل پشتیبانی(ذخیره سازی و بازیابی)

žدر ادامه .... در پنجره اصلی روی علامت کنار عنوان آموزشگاه کلیک کنید تا به پنجره زیر وارد شوید

سالتحصیلی جاری را از لیست انتخاب کنید

توضیح:ورود اطلاعات کلاسبندی از سناد، به نرم افزار کارنامه ماهانه


توضیح :