نرم افزار کارنامه ماهانه در نگارش 2 : به مدارس دوره دبستان و شیوه ارزشیابی تحصیلی توصیفی به صورت تخصصی پرداخته است

به همین منظور نرم افزار کارنامه ماهانه 2 توصیفی کاملا مستقل ارائه شده است

نام نرم افزار کارنامه ماهانه 2 برای دبستان های توصیفی: «ماهتوس» است.


توضیحات زیر برای نرم افزار نگارش 1.3.4 نرم افزار کارنامه ماهانه است.
تنظیم و تغییر حالت نرم افزار از نمره ای به توصیفی و برعکس

در روش و راهکار ارائه شده در کارنامه ماهانه ماهکار، حفظ مزیت امکان چاپ و صدور نمودارها برای مدارس توصیفی مد نظر قرار گرفته است
(علی رغم اینکه توصیف ها موجب شده است تا اینگونه مدارس نتوانند اطلاعات آماری مناسبی از عملکرد تحصیلی آموزشی خود بدست آورند).

بجای استفاده از توضیحات طولانی و مکرر در کارنامه توصیفی این راهکار ارائه شده است:
استفاده از آیکن ها در کارنامه ها و لیست ها و ارائه یک توضیح در گوشه لیست یا کارنامه

خیلی خوب
خوب
قابل قبول

نیاز به تلاش بیشتر

برای تنظیم روش کار نرم افزار، برای ارائه کارنامه ها و لیست های توصیفی:
کافیست از منوی پایینی بخش ، عبارت توصیفی را انتخاب کرده و محدوده نمرات توصیفی را نیز تعیین کنید


در این نرم افزار ورود نمرات بر اساس معیاری که خود شما تعیین می کنید امکانپذیر می شود:
روش اول 
درج نمره 4 برای عبارت توصیفی خیلی خوب
درج نمره 3 برای عبارت توصیفی خوب
درج نمره 2 برای عبارت توصیفی قابل قبول
درج نمره 1 برای عبارت توصیفی نیاز به تلاش بیشتر
برای اینکار در بخش انتخاب مدل کارنامه، در بخش پایین اعداد 10و15و18و20 را به 1و2و3و4 تغییر دهید
در این روش امکان آمارگیری و ساخت نمودارها توسط خود کاربران نادیده گرفته شده است و تنها ثبت نمرات توصیفی و ارائه لیست نمره دبیر و کارنامه های توصیفی نرم افزار مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت

11 مدل لیست نمره دبیر توصیفی

9 مدل کارنامه توصیفی قابل بهره برداری استروش دوم:

تعیین محدوده نمرات بین (0تا20)(0-20) 
مثلا : تعیین محدوده 0 تا 10 به عنوان نمره نیاز به تلاش بیشتر، محدوده 10.01 تا 15.00 به عنوان نمره قابل قبول، محدوده 15.01 تا 18.00 به عنوان نمره خوب، محدوده 18.01 تا 20.00 به عنوان نمره خیلی خوب،
درج نمره 20 برای عبارت توصیفی خیلی خوب
درج نمره 18 برای عبارت توصیفی خوب
درج نمره 15 برای عبارت توصیفی قابل قبول
درج نمره 10 برای عبارت توصیفی نیاز به تلاش بیشتر
در این روش میتوانید برای افزایش دقت، از نمره اصلی دانش آموز نیز بجای نمرات 20و18و15و10 استفاده کنید، مثلا 17و16و14و12و10و9 و ... که هر نمره ای در هر محدوده ای معنی توصیفی همان محدوده را خواهد داد
به عنوان مثال نمره 18.5 و نمره 19 و 19.5 و 19.75 نیز مانند 20 مفهوم خیلی خوب را خواهد داشت.
حُسن این روش ثبت نمره اینستکه، می توانید به صورت گزارش و نمودارهای معنی دار عملکرد آموزشی خود را تحلیل کنید.(در بخش گزارات و نمودارها) توجه داشته باشید نمودارها بر مبنای 0 تا 20 ارائه خواهند شد.اما اگر چنانچه شما هم مانند کارشناسان آموزش و پرورش بر ثبت و محاسبه نمرات بر مبنای 0 تا 20 اعتقادی ندارید می توانید تنها به استفاده از کارنامه های توصیفی (9 مدل کارنامه) و لیست نمره توصیفی معلم(11 مدل لیست نمره) اکتـــــفا فرمائید.

بجای استفاده از توضیحات طولانی و مکرر در کارنامه توصیفی این راهکار ارائه شده است:
استفاده از آیکن ها در کارنامه ها و لیست ها و ارائه یک توضیح در گوشه لیست یا کارنامه

خیلی خوب
خوب
قابل قبول

نیاز به تلاش بیشتر

برای تنظیم روش کار نرم افزار، برای ارائه کارنامه ها و لیست های توصیفی:
کافیست از منوی پایینی بخش ، عبارت توصیفی را انتخاب کرده و محدوده نمرات توصیفی را نیز تعیین کنید


در این نرم افزار ورود نمرات بر اساس معیاری که خود شما تعیین می کنید امکانپذیر می شود:

11 مدل لیست نمره دبیر توصیفی

9 مدل کارنامه توصیفی قابل بهره برداری است


سایرلینک ها:

انواع لیست های توصیفی

انواع کارنامه های توصیفی