برای ویندوزهای Windows 10 & 8 

دانلود نسخه 64 بیتی

Windows 64-Bit
Uses .NET 4.6. For Windows 10 and 8.

دانلود نسخه 32 بیتی

Windows 32-Bit (.NET 4)
Uses .NET 4.6. For Windows 10 and 8.

دانلود نسخه 64 بیتی

نرم افزار فلوگوریتم

دانلود نسخه 32 بیتی

نرم افزار فلوگوریتمبرای ویندوزهای Windows 7 و قبل‌تر

Windows 32-Bit
Uses .NET 3.5. For Windows 7 and other older systems.