این نرم افزار می تواند DBF را به XLS تبدیل کند.

این نرم افزار میتواند فایل های DBF تحت Foxpro (بخصوص فاکس پرو تحت سیستم عامل داس DOS ) را به فرمت های گوناگون فایل های دیتابیس بخصوص فایل های Excel با پسوند xls تبدیل کند.

این نرم افزار قدرت شناسایی کدپیج های ایران سیستم و سایه را دارد.


ارائه راهنمایی های لازم
ارائه این نرم افزار به دو شکل امکانپذیر است.

روش اول:در این روش نرم افزار با کد فعالسازی نصب می شود.


روش دوم: در این روش نصب نرم افزار هیچگاه نیاز به کد فعالسازی ندارد.