کاتالوگ قابلیت های نرم افزار
 بروشور نصب و بهره برداری

دانلود فایل XPS

کاتالوگ درخواست فعالسازی

کاتالوگ مقایسه نرم افزار تحلیل نمرات با نرم افزار کارنامه ماهانه

http://bayanbox.ir/view/5625581171980181035/tanalize-mahkar.jpg