اگر نمایش فیلدهای محاسباتی در نرم افزار به صورت ?Name# دیده می شود: باید اشکال را در یکی از فایل های dll موجود در رایانه خود بررسی کنید. راحتترین کار دانلود این بسته نرم افزاری(MSO) و نصب آن است؛ که می توانید از (اینجا) دانلود کنید.

توضیحات بیشتر پایین همین صفحه ارائه شده.


توضیحات بیشتر:

فایل MSO.dll از فایل های مهمی است که اگر بدرستی نصب نشده باشد، می تواند در بروز چنین اشکالاتی در اکسس موثر باشد.

این فایل را از اینترنت دانلود کنید و با دستو رات زیر آنرا در محل مناسب قرار داده و رجیستر کنید:

regsvr32 /u /s %SystemRoot%\System32\mso.dll
del %SystemRoot%\System32\mso.dll
copy MSO.DLL %SystemRoot%\System32\mso.dll
regsvr32 /s %SystemRoot%\System32\mso.dll